1. Dla Domu
 2. Taryfa
 3. Zmiana grupy taryfowej
A A A powiększ tekst

To jest element flash

 

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą nie przekracza jednego roku umownego, to Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

 

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą przekracza jeden rok umowny, to Odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego.

 

Pierwszy przypadek zmiany grupy taryfowej – zmiana wielkości zużycia paliwa gazowego.

 

Jeżeli zostanie stwierdzone zużycie paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej, Odbiorca będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu zakwalifikowania Odbiorcy do nowej grupy taryfowej, chyba że Taryfa stanowi inaczej.

 

Zmiana grupy taryfowej opisana powyżej jest dokonywana przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na podstawie stwierdzonego zużycia bez konieczności składania przez Odbiorcę oświadczenia.  

 

Drugi przypadek zmiany grupy taryfowej – oświadczenie Odbiorcy o zmianie grupy taryfowej w ramach jednego przedziału zużycia paliwa gazowego - dotyczy tylko Odbiorców zakwalifikowanych do jednej z następujących grup taryfowych: od W-1.1 do W-3.12T, od Z-1.1 do Z-3.12T, od S-1.1 do S-3.12T od B-1.1 do B-3.12T oraz od R-1.1 do R-3.12T.

 

Odbiorca zakwalifikowany do jednej z  ww. grup taryfowych może dokonać samodzielnego wyboru grupy taryfowej, w ramach tego samego rodzaju gazu oraz charakteryzującej się taką samą roczną ilością umowną zużycia paliwa gazowego. 

W celu wyjaśnienia zasad dopuszczalności zmiany grupy taryfowej w tym przypadku przydatny będzie fragment jednej z tabel zawartych  w pkt. 3.3.3.2 Taryfy:

 

 

Grupa taryfowa
Moc umowna
[b] (kWh/h)
Roczna ilość
umowna [a] (kWh/rok)
Wskaźnik nierównomierności poboru [c] System rozliczeń [d]
Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
Dystrybucyjna sieć gazowa  o ciśnieniu do  0,5 MPa włącznie
W–1.1 b 110 a 3 350 1
W–1.2 110 a 3 350 2
W-1.12T b 110 a 3 350 1 12
W–2.1 b 110 3 350< a   13 350 1
W–2.2 b 110 3 350 < a 13 350 2
W–2.12T b 110 3 350 < a   13 350 1 12
W–3.6 b 110 13 350< a ≤  88 900 6
W–3.9 b 110 13 350 < a 88 900 9
W–3.12T b 110 13 500 < a 88 900 6 12

 

Dla przykładu, załóżmy, że Odbiorca jest zakwalifikowany do grupy W-1.1:
1)    Roczna ilość umowna zużycia paliwa gazowego dla tej grupy wynosi do 300 m3 (wiersz 3 kolumna 3 tabeli powyżej),
2)    Taka sama roczna ilość umowna jest właściwa także dla grup taryfowych W-1.2 i W-1.12T (wiersz 4 i 5 kolumna 3 tabeli poniżej),
3)    W konsekwencji Odbiorca, który jest zakwalifikowany do grupy W-1.1 może wybrać grupę taryfową W-1.2 bądź W-1.12T.

Takie same zasady  odpowiednio dotyczą Odbiorców pobierających inne rodzaje gazu, a więc: zaazotowany (grupy S i Z) oraz propan butan (grupy B i R).

 

 

O czym trzeba wiedzieć?

 

 • Zmiana grupy taryfowej następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Odbiorcy złożonego w BOK-u, przesłanego faxem, emailem lub dostarczonego w inny sposób.
 • Zmiana może nastąpić tylko raz w ciągu roku umownego. UWAGA: jeżeli oświadczenie o zmianie zostało złożone w poprzednim roku umownym, ale jego skutek obowiązuje od początku kolejnego roku umownego to Odbiorca w tym kolejnym roku umownym nie może zmienić grupy taryfowej. Może natomiast złożyć oświadczenie, które będzie obowiązywać od np. początku następnego roku umownego.
 • Wybrana grupa taryfowa obowiązywać będzie do czasu wejścia w życie kolejnej zmiany wywołanej oświadczeniem Odbiorcy bądź do czasu zmiany rocznej ilości umownej pobieranego paliwa gazowego skutkującej koniecznością zakwalifikowania Odbiorcy do grupy taryfowej dla której przewidziano inną ilość odczytów – np. z grupy W-2.2 (2 odczyty w roku) do grupy W-3.6 (6 odczytów w roku).
 • Jeżeli Odbiorca wybierze grupę taryfową, której nazwa kończy się oznaczeniem „12T” to jednocześnie musi złożyć deklarację o wyborze jednego z następujących dni miesiąca: 10, 20 bądź ostatni w którym będzie dokonywał odczytu. Odczyt musi być przekazany do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. do 5 dnia od którego miał być wykonany. 
Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w BOK-u.

 

 

Trzeci przypadek zmiany grupy taryfowej – deklaracja Odbiorcy o przewidywanej istotnej zmianie wielkości poboru paliwa gazowego – dotyczy tylko Odbiorców zakwalifikowanych do jednej z następujących grup taryfowych: od W-1.1 do W-4, od Z-1.1 do Z-4, od S-1.1 do S-4 od B-1.1 do B-3.12T oraz od R-1.1 do R-3.12T.

 

W tym przypadku zmiana może być dokonana w ramach różnych przedziałów zużycia. Nie oznacza to jednak, że Odbiorca może dowolnie wybrać grupę taryfową spośród wszystkich zawartych w Taryfie.

Nasz Odbiorca z grupy W-1.1 może wybrać grupę W-2.1, W-2.2, W-2.12T, W-3.6, W-3.9, W-3.12T lub W-4. Takie same zasady odpowiednio dotyczą Odbiorców pobierających inne rodzaje gazu, a więc: zaazotowany (grupy S i Z) oraz propany butany (grupy B i R).

 

O czym trzeba wiedzieć?

 

 • Deklaracja Odbiorcy musi być umotywowana. Przykładowo zasadność zmiany grupy taryfowej może wynikać (i) ze zmiany używanych przez Odbiorcę urządzeń zasilanych paliwem gazowym, (ii) ze zmiany sposobu używania obiektu lub lokalu, w którym pobierane jest paliwo gazowe lub (iii) z zainstalowania przez Odbiorcę innych urządzeń, zasilanych innymi rodzajami paliwa lub energii  i musi skutkować przewidywaną istotną zmianą wielkości poboru gazu.
 • Deklarację należy złożyć  na piśmie lub telefonicznie, na numer telefonu wskazany na fakturze, nie później niż  30 dni po uzyskaniu informacji o kwalifikacji do grupy taryfowej – w tym terminie można też zmienić lub odwołać złożoną deklarację. Przekroczenie tego terminu powoduje, że złożona deklaracja bądź jej odwołanie lub zmiana są nieskuteczne.
 • Oczywiście Odbiorca może nie wiedzieć do kiedy może złożyć deklarację – wtedy wystarczy, że złoży w BOK-u zapytanie do kiedy ma złożyć deklarację bądź jej odwołanie lub zmianę.
 • Zmieniona grupa taryfowa obowiązuje od początku najbliższego roku umownego przez cały ten rok.
 • Ważne!!! W przypadku, gdy po zakończeniu Roku umownego, w którym Odbiorca był zakwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie swojej deklaracji o przewidywanej istotnej zmianie wielkości poboru paliwa gazowego, okaże się, że zużycie paliwa gazowego w tym Roku umownym nie uzasadniałoby zakwalifikowania do grupy taryfowej zgodnie z deklaracją Odbiorcy, Sprzedawca obciąża Odbiorcę różnicą pomiędzy wysokością opłat pobranych na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących dla grupy taryfowej, do której Odbiorca był zakwalifikowany oraz cen i stawek opłat obowiązujących dla grupy taryfowej, do której Odbiorca zostałby zakwalifikowany gdyby nie złożył deklaracji.
 • Kwalifikacja na następny rok umowny następuje na podstawie wielkości zużycia, chyba, że Odbiorca złoży kolejną deklarację.
Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w BOK-u.