Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym

 1. Dla Domu
 2. Umowa
 3. Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Ilustracja: Interaktywny formularzIlustracja: zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym krok 1

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza umowy
należy dokładnie się zapoznać z treścią dokumentów przeznaczonych dla klienta będącego:

a) konsumentem (gospodarstwo domowe)

 b) podmiotem gospodarczym, deklarującym pobór paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h

które stanowią integralną część każdej umowy.


Ilustracja: Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym krok drugi

Po zapoznaniu się i akceptacją treści umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, Ogólnych warunków umowy, Wyciągu z Taryfy dla paliw gazowych można przystąpić do wypełniania formularza umowy.

Po zakończeniu wypełnienia formularza umowy, zostaje on przesłany na wskazany adres emailowy Biura Obsługi Klienta.

 

Ilustracja: Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym krok trzeci

Pracownik PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. uzupełnia w umowie pola przynależne do Regionu oraz weryfikuje dane przesłane przez Klienta w umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi znajdującymi się w umowiea danymi posiadanymi przez Biuro Obsługi Klienta, pracownik PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. powiadamia Klienta o zauważonych rozbieżnościach i uzgadnia prawidłowe zapisy.

 

Ilustracja: Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym krok 4

Pracownik PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  przesyła Klientowi za pomocą poczty elektronicznej uzupełnioną umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w celu jej podpisania. Umowę należy wydrukować, a następnie dwa podpisane jej egzemplarze przekazać do właściwego Biura Obsługi Klienta (osobiście lub pocztą).

Jeśli umowa podpisywana jest po raz pierwszy do umowy należy dołączyć:

 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu
 • Kserokopię stron dowodu osobistego zawierających dane osobowe, PESEL, adres zameldowania oraz serię i numer dowodu osobistego
  (Po zweryfikowaniu danych Klienta przez pracownika PGNiG
  Obrót Detaliczny sp. z o.o.,  przesłana kopia dokumentu tożsamości zostanie zniszczona)

1od 01 listopada 2013 r. w przypadku gospodarstw domowych dotyczy jedynie Odbiorców pobierających paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej lub cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy w pkt IV ust. 16.1.  Natomiast w przypadku firm nie dotyczy Pośredniczącego podmiotu gazowego.

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcyzy na paliwo gazowe.

 

Uwaga!

Szanowny Kliencie, przed wysłaniem pocztą umowy sprawdź czy załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty i podpisałeś 2 egzemplarze umowy.

 

Ilustracja: Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym krok 5

Klient otrzymuje pocztą jeden egzemplarz podpisanej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego podpisany przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  wraz z Ogólnymi warunkami umowy i Wyciągiem z Taryfy dla paliw gazowych.

 1. Integralną częścią każdej umowy są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego;
 2. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z ich treścią;
 3. Podpisanie umowy oznacza zapoznanie się z powyższymi warunkami.

Załączniki

Pobierz wzór Umowy Kompleksowej właściwy dla Twojego Regionu
 • Oświadczenie o tytule prawnym

  • Wyślij ( 629KB )
 • Protokół zdawczo – odbiorczy

  • Wyślij ( 613KB )
 • Wniosek o rozwiązanie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

  • Wyślij ( 188KB )
 • Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej

  • Wyślij ( 599KB )
 • Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego

  • Wyślij ( 729KB )