1. Dla Domu
  2. Umowa
  3. Rozwiązanie Umowy
A A A powiększ tekst

To jest element flash

Rozwiązanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego może nastąpić za pisemnym porozumieniem Stron lub wypowiedzeniem przez:

  • pisemne oświadczenie złożone przez stronę umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy;
  • pisemne oświadczenie PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od dnia doręczenia tego oświadczenia Odbiorcy z ważnych powodów, a w szczególności z powodu nieuregulowania należności za dostarczone paliwo gazowe.

W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub z OSP.

Szczegółowe zapisy zawarto w ogólnych warunkach umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Wniosek

  • Wniosek o rozwiązanie umowy

    • Wyślij ( 188KB )